Generalforsamling i Uhre Motorsportscenter tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00

Uhre Motorsportscenter er hovedforeningen, som ejer området. Motocross og speedway er brugerklubber, som lejer sig ind. I hovedforeningen sidder repræsentanter for HeMs og HESK, samt repræsentanter for Herning og Viborg Kommuner.
Etablering af nyt klubhus er et af de helt store fokusområder for tiden i Uhre Motorsportscenter.

Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af revideret regnskab 2010.
4. Forslag til ændring af vedtægter
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er : Jimmy Jørgensen ( modtager genvalg)
John Laustsen ( modtager ikke genvalg)
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Den. 04-04-11

..Tilbage