Uhre Motorsportscenter inviterer til generalforsamling

torsdag 16. april 2015 kl 19 i klubhuset

Alle er velkomne til at deltage.

Dagsorden iflg vedtægterne:
§ 5
Generalforsamlingen er centrets øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved almindeligt brev til hvert medlem med angivelse
af dagsorden. Indkaldelsen sker med et varsel på mindst 14 dage og højst 4 uger.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af revideret årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag
A. Bestyrelsens forslag til ændring af fordelingsnøgle for husleje
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Flg bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Frank Skov: Genopstiller
Anders Møjbæk: Genopstiller ikke
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Skal der afgives stemme, har hvert medlem af generalforsamlingen én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt (§5).
På generalforsamlingen er brugerklubberne repræsenteret med hver tre medlemmer, medens Herning og Viborg Kommune hver er repræsenteret med to medlemmer (§3).

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Frank Skov, Anders Møjbæk, Lars A Jepsen, Tove Øllgård, Anders Berthel og Anders Madsen

Den. 14-04-15

..Tilbage