Nyheder

Generalforsamling torsdag 20.02.2020 kl 19

Hermed indkaldes til generalforsamling
torsdag 20.02.2020 kl 19 i klubhuset i Uhre

Uddrag af vedtægterne for Herning Motocross:
Ӥ5 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 1. kvartal.
Generalforsamlingen er offentlig, men kun medlemmer har stemmeret.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved brev eller mail og på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år) og 1 bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år)
8. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
9. Eventuelt

Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer.
Kandidater til de ledige bestyrelsesposter opstilles sideordnet og vælges efter højeste stemmetal.
Ved afstemning gælder simpelt flertal ved håndsoprækning, medmindre en eller flere medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Et medlem har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen fra den dag, han/hun fylder 14 år. Børn og unge under 14 år kan deltage i udvalgsarbejde.
Hvert medlem har 1 stemme. Hvert medlem under 14 år repræsenteres af 1 forælder.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.”

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Tove Øllgård, Camilla Haslund, Lars-Peter Østergård og Lynge Clausen.
Har du lyst til at deltage i bestyrelsen eller være suppleant, er du selvfølgelig velkommen til at stille op. Det er ikke helt afklaret, hvem der genopstiller.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan mailes eller sendes pr. post.
Mail adresse: formand@hems-cross.dk
Postadresse.: Tove Øllgård, Højlundvej 32, 8660 Skanderborg

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen 


Med venlig hilsen
Camilla, Dennis, Jesper, Karsten, Lars-Peter, Lynge, Michael, Rasmus og Tove

Den. 05-02-20 af Tove Øllgård

Tilbage