Nyheder

Generalforsamling torsdag 29.04.2021 kl 20

Hermed indkaldes til generalforsamling
torsdag 29.04.2021 kl 20 i klubhuset i Uhre

Det er umiddelbart efter klubmesterskabet, og vi har fri næste dag, så der er basis for en hyggelig aften

Uddrag af vedtægterne for Herning Motocross:
Ӥ5 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 1. kvartal.
Generalforsamlingen er offentlig, men kun medlemmer har stemmeret.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved brev eller mail og på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år) og 1 bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år)
8. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
9. Eventuelt

Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer.
Kandidater til de ledige bestyrelsesposter opstilles sideordnet og vælges efter højeste stemmetal.
Ved afstemning gælder simpelt flertal ved håndsoprækning, medmindre en eller flere medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Et medlem har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen fra den dag, han/hun fylder 14 år. Børn og unge under 14 år kan deltage i udvalgsarbejde.
Hvert medlem har 1 stemme. Hvert medlem under 14 år repræsenteres af 1 forælder.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.”

I 2020 blev Camilla og Tove genvalgt for en 2-årig periode, mens Helle, Line, Jørgen og Tue blev nyvalgt for 1-2 år. Iflg vedtægterne er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år.
Alle er villige til genvalg. Suppleanterne (Karsten og Dennis) er også villige til genvalg.
Men det skal ikke forhindre nogen i at stille op !
Har du lyst til at deltage i bestyrelsen eller være suppleant, er du selvfølgelig velkommen.
Er du lidt i tvivl, er en suppleantpost en rigtig god måde at komme ind i bestyrelsesarbejdet på. Vi er glade for arbejdende suppleanter, men man har også lov til at være observatør.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan mailes eller sendes pr. post.
Mail adresse: formand@hems-cross.dk
Postadresse.: Tove Øllgård, Højlundvej 32, 8660 Skanderborg

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen.

Med venlig hilsen
Camilla, Dennis, Helle, Karsten, Line, Jørgen, Tue og Tove

Den. 13-04-21 af Tove Øllgård

Tilbage