Nyheder

Generalforsamling 19. marts kl 14

Hermed indkaldes til generalforsamling
lørdag 19.03.2022 kl 14 i klubhuset i Uhre

Vi åbner Uhrebanen for træning kl 9-13.
Derefter serverer vi kaffe og kage, og kl 14 er vi klar til generalforsamling

Uddrag af vedtægterne for Herning Motocross:
Ӥ5 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 1. kvartal.
Generalforsamlingen er offentlig, men kun medlemmer har stemmeret.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år) og 1 bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år)
8. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
9. Eventuelt

Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer.
Et medlem har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen fra den dag, han/hun fylder 14 år. Børn og unge under 14 år kan deltage i udvalgsarbejde.
Hvert medlem har 1 stemme. Hvert medlem under 14 år repræsenteres af 1 forælder.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.”

Camilla, Jørgen og Tove er på valg. Jørgen stopper, Camilla og Tove vil gerne fortsætte.
Vi skal være 6 i bestyrelsen, men der er ikke noget i vejen for at vi kan være flere, så vi vil gerne opfordre – især mini- og microforældre - til at være nogle stykker, som går sammen ind i bestyrelsen. Det kan være svært at komme ind alene og blive mødt med ’vi plejer . .’, men er man et par stykker eller 5, går det ofte lidt lettere.
Vi trænger til nye ideer og inspiration til at gøre tingene lidt sjovere.
Det håber vi, I vil hjælpe med :-)

Er du lidt i tvivl, er en suppleant post en rigtig god måde at komme ind i bestyrelsesarbejdet på. Vi er glade for arbejdende suppleanter, men man har også lov til at være observatør.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan mailes til formand@hems-cross.dk

Vi glæder os til at se jer alle sammen igen :-)


Med venlig hilsen
Camilla, Dennis, Helle, Jørgen, Karsten, Line, Tue og Tove

Den. 05-03-22 af Tove Øllgård

Tilbage